سامانه مدیریت حساب رایمند

فایل چکهاي واگذاري مشتریان (Check.xlsx)

همراه بانک اندروید نسخه جدید (Mobile.apk)
همراه بانک اندروید نسخه قدیم (RaymandOld.apk)

معرفی و راهنمای نرم افزار بانکداری (help.rar)
راهنمای نصب و تنظیمات برنامه (help2.chm)

نسخه آزمایشی (Demo.rar)

AnyDesk نرم افزار (AnyDesk.exe)
Ammy Admin نرم افزار (Ammyy.Admin.3.7.rar)

نمونه کارت پس انداز (CardPas.docx)
نمونه کارت وام (CardVam.docx)
نمونه سند واریزوبرداشت حسابها (Sanad.docx)

سرفصلهای آموزش نرم افزار (Amuzesh.docx)

کاتالوگ راهنمای اینترنت بانک و واریز اینترنتی (CatalogNetBank.docx)

معرفی تلفن بانک (TelBank/mahan.html)

dotnet-hosting-3.1.8-win.exe (dotnet-hosting-3.1.8-win.exe)